Sábado, 16 de diciembre de 2017

 youtube_20_color Visita nuestro canal Youtube

Tributación sobre juego en Catalunya

Decret 158/2003, de 23 de juny, de modificació del Decret 81/1999 de 23 de març, pel qual es desenvolupa el règim de pagament de la taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar i de modificació del Decret 8/2003, de 8 de gener, pel qual s'estableix l'estructura organitzativa de les direccions territorials del Departament d'Economia i Finances. ver pdf »

Resolució INT/627/2002, de 22 de març, per la qual es dóna publicitat a la conversió a euros dels imports de les taxes, sancions i altres garanties corresponents als procediments tramitats pel Departament d'Interior. ver pdf »

Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives (DOGC núm. 3543-Annex, de 31.12.2001 i BOE núm. 22, de 25.01.2002). Departament d'Economia i Finances. ver pdf »

Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives (DOGC núm. 3791, de 31.12.2002). Departament d'Economia i Finances. ver pdf »

 

Principales afectaciones:

- Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives. ver pdf »
Modifica articles 35 i apartat 3 de l'article 50.
Deroga article 61

- Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària. ver pdf »
Deroga article 79

- Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres. ver pdf »
Modifica apartats 1.1, 1.3 i 2 de l'article 1.
Modifica apartat 2 de l'article 8
Modifica apartat 1 de l'article 10

- Llei 7/2007, de 17 de juliol,de l'Agència Tributària de Catalunya. ver pdf »
Deroga articles 67 a 71

- Llei 17/2007, de 21 de desembre, de mesures fiscals i financeres. ver pdf »
Deroga article 8
Modifica article 35

- Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya. ver pdf »
Deroga articles 20 a 27 

 

Decret 81/1999, de 23 de març, de règim de pagament de la taxa que grava els jocs de sort, d'envit o d'atzar (DOGC núm. 2857, de 29.03.99). Departament d'Economia i Finances. ver pdf »

Decret 168/2001, de 12 de juny, que modifica el Decret 81/1999, de 23 de març (DOGC núm. 3418, de 27.06.99). Departament d'Economia i Finances. ver pdf »

 

Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya. ver pdf »

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner