Sábado, 16 de diciembre de 2017

 youtube_20_color Visita nuestro canal Youtube

Legislación catalana referente a máquinas recreativas

Decret 56/2010, de 4 de maig, de segona modificació del Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de màquines recreatives i d'atzar, i de tercera modificació del Decret 240/2004, de 30 de març, d'aprovació del catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació. ver pdf »

 

Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de Màquines recreatives i d'atzar (DOGC núm. 4330, de 24.2.2005) ver pdf »

 

Decret 166/2009, de 27 d’octubre, de primera modificació del Reglament de màquines recreatives i d’atzar, aprovat pel Decret 23/2005, de 22 de febrer (DOGC núm. 5496, de 2.11.09). ver pdf »

 

Ordre IRP/370/2010, d'1 de juliol, per la qual es regula el sistema de tramitació electrònica de determinats procediments relatius a màquines recreatives o tipus A i recreatives amb premi o tipus B. ver pdf »

 

ORDRE IRP/474/2009, de 2 de novembre, per la qual es fixa el contingut i les característiques que han de contenir els rètols en les màquines recreatives amb premi i d'atzar i en els locals on es troben instal·lades màquines tipus B. ver pdf »

 

Ordre de 14 d'abril de 1997, del Conseller de Governació, per la qual s'aproven els models d'impresos relacionats amb les autoritzacions de màquines recreatives i d'atzar i l'import d'aquests impresos (DOGC núm. 2375, de 21.4.97) ver pdf »

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner