Viernes, 15 de diciembre de 2017

 youtube_20_color Visita nuestro canal Youtube

Compendio legislativo de Catalunya


Disposiciones básicas del juego en Catalunya

DECRETO 243/2007, de 6 de noviembre, de estructura del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y Participación. ver pdf » (castellano)
DECRET 243/2007, de 6 de novembre, d’estructura del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació. veure pdf » (català)

 

DECRETO 25/2006, de 28 de febrero, por el que se modifica el Decreto 240/2004, de 30 de marzo, de aprobación del catálogo de juegos y apuestas autorizados en Cataluña y de los criterios aplicables a su planificación. ver pdf » (castellano)
DECRET 25/2006, de 28 de febrer, pel qual es modifica el Decret 240/2004, de 30 de març, d'aprovació del catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació. (DOGC núm. 4584, de 02.03.2006)  veure pdf » (català)

 

DECRETO 24/2005, de 22 de febrero, por el que se regulan determinadas prohibiciones de acceso a establecimientos de juego y el Registro de personas que tienen prohibido el acceso a salones de juego, casinos y salas de bingo. ver pdf » (castellano)
Decret 24/2005, de 22 de febrer, pel qual es regulen determinades prohibicions d'accés a establiments de joc i el Registre de persones que tenen prohibit l'accés a salons de joc, casinos i sales de bingo (DOGC núm. 4330, de 24.02.2005) veure pdf » (català)

 

DECRETO 240/2004, de 30 de marzo, de aprobación del catálogo de juegos y apuestas autorizados en Cataluña y de los criterios aplicables a su planificación. ver pdf » (castellano)
Decret 240/2004, de 30 de març, d'aprovació del catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació (DOGC núm. 4104, de 01.04.2004) veure pdf » (català)

 

DECRETO 53/2008, del 11 de marzo, de modificación del DECRETO 240/2004, del 30 de marzo, de aprobación del catálogo de juegos y apuestas en Catalunya y de los criterios aplicables a su planificación. ver pdf » (castellano)
Decret 53/2008, d’11 de març de març, de modificació del Decret 240/2004, de 30 de març, d’aprovació del catàleg de jocs i apostes a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació. veure pdf » (català)

 

Llei 15/1984, de 20 de març, del Joc (DOGC núm. 421, de 30.03.84 i BOE núm. 107, de 4.05.1984) ver pdf »

 

Llei 1/1991, de 27 de febrer, reguladora del règim sancionador en matèria de joc (BOE núm. 78, d'01.04.1991 i DOGC núm. 1418, de 13.03.91) ver pdf »

 
Legislación catalana referente a máquinas recreativas

Decret 56/2010, de 4 de maig, de segona modificació del Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de màquines recreatives i d'atzar, i de tercera modificació del Decret 240/2004, de 30 de març, d'aprovació del catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació. ver pdf »

 

Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de Màquines recreatives i d'atzar (DOGC núm. 4330, de 24.2.2005) ver pdf »

 

Decret 166/2009, de 27 d’octubre, de primera modificació del Reglament de màquines recreatives i d’atzar, aprovat pel Decret 23/2005, de 22 de febrer (DOGC núm. 5496, de 2.11.09). ver pdf »

 

Ordre IRP/370/2010, d'1 de juliol, per la qual es regula el sistema de tramitació electrònica de determinats procediments relatius a màquines recreatives o tipus A i recreatives amb premi o tipus B. ver pdf »

 

ORDRE IRP/474/2009, de 2 de novembre, per la qual es fixa el contingut i les característiques que han de contenir els rètols en les màquines recreatives amb premi i d'atzar i en els locals on es troben instal·lades màquines tipus B. ver pdf »

 

Ordre de 14 d'abril de 1997, del Conseller de Governació, per la qual s'aproven els models d'impresos relacionats amb les autoritzacions de màquines recreatives i d'atzar i l'import d'aquests impresos (DOGC núm. 2375, de 21.4.97) ver pdf »

 
Legislación catalana aplicable a salones recreativos

DECRET 37/2010, de 16 de març, d'aprovació del Reglament de salons recreatius i joc. (DOGC núm. 5590, 18-03-2010). ver pdf »

 
Tributación sobre juego en Catalunya

Decret 158/2003, de 23 de juny, de modificació del Decret 81/1999 de 23 de març, pel qual es desenvolupa el règim de pagament de la taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar i de modificació del Decret 8/2003, de 8 de gener, pel qual s'estableix l'estructura organitzativa de les direccions territorials del Departament d'Economia i Finances. ver pdf »

Resolució INT/627/2002, de 22 de març, per la qual es dóna publicitat a la conversió a euros dels imports de les taxes, sancions i altres garanties corresponents als procediments tramitats pel Departament d'Interior. ver pdf »

Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives (DOGC núm. 3543-Annex, de 31.12.2001 i BOE núm. 22, de 25.01.2002). Departament d'Economia i Finances. ver pdf »

Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives (DOGC núm. 3791, de 31.12.2002). Departament d'Economia i Finances. ver pdf »

 

Principales afectaciones:

- Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives. ver pdf »
Modifica articles 35 i apartat 3 de l'article 50.
Deroga article 61

- Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària. ver pdf »
Deroga article 79

- Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres. ver pdf »
Modifica apartats 1.1, 1.3 i 2 de l'article 1.
Modifica apartat 2 de l'article 8
Modifica apartat 1 de l'article 10

- Llei 7/2007, de 17 de juliol,de l'Agència Tributària de Catalunya. ver pdf »
Deroga articles 67 a 71

- Llei 17/2007, de 21 de desembre, de mesures fiscals i financeres. ver pdf »
Deroga article 8
Modifica article 35

- Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya. ver pdf »
Deroga articles 20 a 27 

 

Decret 81/1999, de 23 de març, de règim de pagament de la taxa que grava els jocs de sort, d'envit o d'atzar (DOGC núm. 2857, de 29.03.99). Departament d'Economia i Finances. ver pdf »

Decret 168/2001, de 12 de juny, que modifica el Decret 81/1999, de 23 de març (DOGC núm. 3418, de 27.06.99). Departament d'Economia i Finances. ver pdf »

 

Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya. ver pdf »

 
Tasas catalanas
ORDRE IRP/48/2009, de 17 de febrer, per la qual es dóna publicitat a les taxes vigents que gestiona el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació durant l’any 2009. ver pdf »
 
Legislación catalana referente a entidades de inspección y laboratorios

Decret 383/2006, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el procediment d'habilitació d'entitats d'inspecció tècnica i laboratoris d'assaigs previs d'homologació de màquines recreatives i d'atzar i d'altres materials de joc i apostes.(DOGC núm. 4743, de 19.10.2006)
ver pdf »

 

 
Prohibición de acceso a establecimientos de juego decretada por la Generalitat de Catalunya
Decret 24/2005, de 22 de febrer, pel qual es regulen determinades prohibicions d’accés a establiments de joc i el Registre de persones que tenen prohibit l’accés a salons de joc, casinos i sales de bingo. (DOGC núm. 4330, de 24.2.2005) ver pdf »
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner